LYRIC

{Intro}
Its MOG baby
Ahh ba
Ah yeah
Ok yen ko3
Tia

{Verse 1}
Na se wo ti wiasi na se wa no da a
Se obi ye wo bibi nas3 wo ka a
Wo nya siki na wo si wo de be num nsa a
Wo nfa nyame se wo kra ne wa gyekwa a
Ah ye be tu wo fu na se wonfa a
Na se daakye bi nyame ma owo mba a
Na s3 wo fr3 wo ba kitua no na s3 wanba a
Wa wari na se wo pe mba a

{Chorus}
Endi3 masa y3 b3 pa wo, na yen pa wo sen
Na wa sua nuama pii, Ye b3 pa wo y3n pa wo sen
(Aban b3 pa wo) na ye pa wo sen, Na wa sua nuama pii yen pa wo sen
(Wo girl b3 pa wo) wo b3 damu counter back
Ye b3 kye wo asan hwi wo after that
Y3 b3 joojo wo you’ll be embarrassed
Ey3 wo se wo huo den a ko sua karate

{Verse 1}
Aban siki na wo san ti mu chobo
Asore fuo tithe na wo de num koko
wo fa wo yeri 3kyi a wo de sikai 3kya wo sobo
Ama huo f3 o so mo da su p3 nkoso
)t3 nfikyre na wo ko shi wee b(t(
Kronfua a way3 wonsa s3 apkoso
Sesa wo suban na nyame huo wo mob(
Adwene bone nti na wo nya hot)
Cocoa kratye a na wa josi wo scale wo ti h) na bu nkrasefuo fa so
Ye b3 kye woa tum a yen granti wo bail
Di asem pa o na obia bo wa abaso
Bafuo a wo ti abusua mu de abr)
wa sh3da na wo de yen hy3br3 di agoro
Osofuo wu ogyena b3dwamu de atr)
Ye ni b3 ti na apr) ba tia

{Chorus}
y3 b3 pa wo, na yen pa wo sen
Na wa sua nuama pii, Ye b3 pa wo y3n pa wo sen
(Aban b3 pa wo) na ye pa wo sen, Na wa sua nuama pii yen pa wo sen
(Wo girl b3 pa wo) wo b3 damu counter back
Ye b3 kye wo asan hwiwo after that
Y3 b3 joojo wo you’ll be embarrassed
Ey3 wo se wo huo den a ko sua karate. (Now)

{Verse 2}
Hmm Wo ye ajoma w) ECG
Woti connection a wo y3 IGP
Nia 3b3towo no wo b3 nya high BP
Wa browsi ma ma won tumi hia PC
Won p3 hua sem a de asempa
Wiase gyapadi3 gyai p3 nkwa
Se 3b3 si wo yea a, 3y3 adi3 miensa
Nukr3, ajoma den, sro agyenkwa
O police nia kronfuo abo wu paa
Proy3 ketaasi ky3 ne azaah
Osofo penyin a woko achia ne ada
Ko bo mpanye wo b3 hy3 dem awi anyaa
Ghana mbaa nso b3 da ne slay queens
Instagram na mu de yi amanfuo
Ye b3 hyia mo nso na mo hy3 fake jeans
Ankonyia na mo ko hu opambuo

{Chorus}
y3 b3 pa wo, na yen pa wo sen
Na wa sua nuama pii, Ye b3 pa wo y3n pa wo sen
(Aban b3 pa wo) na ye pa wo sen, Na wa sua nuama pii yen pa wo sen
(Wo girl b3 pa wo) wo b3 damu counter back
Ye b3 kye wo asan hwi wo after that
Y3 b3 joojo wo a you’ll be embarrassed
Ey3 wo se wo huo den a ko sua karate. Ahh

{Outro}
Na se wo ti wiasi na se wa no da a
Se obi ye wo bibi nas3 wo ka a
Wo nya siki na wo si wo de be num nsa a
Wo nfa nyame se wo kra ne wa gyekwa a
Ah ye be tu wo fu na se wonfa a
Na se daakye bi nyame ma owo mba a
Na s3 wo fr3 wo ba kitua no na s3 wanba a
Wa wari na se wo pe mba a. Aban b3 pa wo
Posegee on the mix

Added by

webmaster

SHARE

ADVERTISEMENT