LYRIC

VERSE ONE:

Edwum nu esi,
Now!
Eei
Nansayi sokoo na mbaa p3
wo nni bia wo b3 twi api
nti b)m)din na ma wa’ni bri
wo sika b) anu a wob3 ti ase
me sr3 obia nyi ni car key
3ny3 wo kitchen cabinet oo b33ma
masa wo nti bia wo ywi adwan funu
last hour agaji w) vienna

wa wyi wo jeans pampii nu
makey sure s3 kra gu wu kotokuom
ny3 wo ini ini na y3 di t) prepaid
ma cala nu gye wo di s3 wu w) Krom
wo nni bia ma wa’ni nk) wo yiri h)
cus droping a girl nu b3 fa y3 fifty
wo ywe a wob3 sockety nu hundred
wodi calculaty very risky
3nd3 Ghana girls obia ni ni price
nti wo nni bia k)k) p3 wo size
wo tswi x6
wo b3 nya biibi nice
wo tswi masaratti wo will be
supriced
hey corolla s by this time

3ndi3 massa managey nkoso naa
wo car ni wo nia di3 gyina nts3n
y3p3 shandelia wosi bobo paa
eebia wonni bia wop3 high class
3ndi3 forgety gyis3 adwen fii
di3 wo m3 gya bia y3 wo last chance
w)y3 ashawo cra fanu 14 coz
Now!

HOOK:

They be on rich nigga shit
wo ti b)k)) tis3 ntafo) awo)
rich nigga shit,aaah
nans3i rich nigga shit
wo y3 borla di3 a
rich nigga shit
nti b) wo hu m)di
on rich nigga shit
wo di wo ak)n) di3
this girls rich nigga shit
joo joo on some rich nigga shit
now! h3 rich nigga shit
ah
k) nak) p3 sika
rich nigga shit
na mesi b)k)) tis3 ntafo) awo)
on rich nigga shit
joo rich niggaa chip
aka wo last di3 b)m)din
rich nigga shit

VERSE TWO:

Ebia wa ywe school agye digree bi
wo y3 adwuna gye wo 1000
yi nu 2 5 ma wo maame
t) paint sesa fienu housing
ni3 aka nu f) sie nsa hu w)tru
girl na w)fa nu 3manu doe biaa
w) p3 a w) bu wo,)b3 asan asuro wo
wa ny3 lucky w)b3 b) wo dwea
s3 sika niba 3tsits3 sika
)didida 3w) beebi da
wo nni a bisa okwea niba
obia nni wa’tyi o nti 3y3 a suro nipa
3nd3 wonam ak)n)di3
nti ghetto youth ntumi savey

nea aw) adru yi pi a w) b3 pi3
nti budget craa w)n gaugey
su ni wur3fi s3

HOOK:

Repeat Hook

Added by

webmaster

SHARE

ADVERTISEMENT