LYRIC

Donzy:
wo wכ afutuo a, kכkכtu akokכ-hwidiε sε כmbra fie na ne nua ne akokכ.
Me na menwu na, menwu na bank nfa me sika
εyε wo sε m’asei?
Me wכ asεm bכ ne pכ

[hook] Piesie
Afutuo nsakyera nipa
na emכm agye nsכhwε
Sεbi akolaa kכnya sika a,
opanin tufo a כposa ne ntכ…
Panin due mante, nti me daso gyna m’anan mu
Dea m’aka no sε wobεfa a, dabi wobεhu sε mfaso wכ so oo
Ayooo

[Donzy]
Menim, menim
W’abכ bra pa mo gyae na me nte mu dε
Ohia hia wo a na kwasia tufo
εnyε deε wopε na me nso mepε
Me wכ dan mennkכda suminaso
Akwankwa me te m’aboboano
Sε nea metwe me bכntכ yi aa
m’abr3 na m’anya nti no

[chorus]
mo gyae na me bכ me club oo
ma menwe me club oo
mo gyae na me bכ me club oo
ma menwe me club oo
ayoo
ma menwe me club oo

[Donzy]
Wonni bi a woho yε mmכbכ
W’adכfo kכ agyinakכ a yεbu wo fכ
Ewiase ma wonsa nsi fכm nhwε
εhכ na wobεhu sε nyame yε כdכ
εmmaa mpε hia ei
nti na m’abכ mmכden na m’anya me kakra w’ate
bibiaa nyε hu, onipa na כyε
nti me ne mo bεwe ama me ne mo afe
Me yε onipa, me nso mεwu
Akwankwa me te m’aboboano
Sε nea metwe me bכntכ yi aa
m’abrε na m’anya nti no….

[chorus]
mo gyae na me bכ me club oo
mo ngyae me na me nbכ, mongyae na ewiase so me bεgye dεn aaa?
ma me nwe me club oo
da ankoamba eii, dabi nipa wכ bεbi kככ
mo gyae na me bכ me club oo
Asei ama Sark, asei ama Pie, asei ama me aaa..
ma menwe me club oo
(oh oh oh oh oh oh oh oh)
mo gyae na me bכ me club oo

[hook] Piesie
Afutuo nsakyera nipa
na emכm agye nsכhwε
Sεbi akolaa kכnya sika a,
opanin tufo a כposa ne ntכ…
Panin due mante, nti me daso gyna m’anan mu
Dea m’aka no sε wobεfa a, dabi wobεhu sε mfaso wכ so oo

[Sarkodie]
You know what time it is?
Hmmm
Ebimo baa wiase bεbrεi, bimo nso bεnyaa no falaa
Ohiani ba Kwame Peprah, εkכm fitaa, sεsεi Kenpong wada koraa
Onni bi asεm εyε sen kaka
Wode kכ mpaebכ mu nso a wo nsa ka
Deε wode gym wo body, fa gyme wo bכtכm na sesa wo danta
cos εnε wiase wonni bi a wonsεm pa
gye wogye trog wכ Adenta
Wo hyia me na range no kura me a joo

[ Donzy]
m’abrε na m’anya nti no mo gyae na me bכ me club oo
mo mma me npopi me juice, m’abrε ma me npacki me tools
ma me nwe me club oo
Ohia yε ya, kane na bebi a me da
mo gyae na me bכ me club oo
mo mma me npopi me juice, m’abrε ma me npacki me tools
ma me nwe me club oo
Me se ohia yε ya, kane no na bebi a me da
mo gyae na me bכ me club oo

la la la kia lo oo
kia lo oo
lo lo lo lo lo oo
ma me nwe me club oo
la la la kia lo oo
kia lo oo
lo lo lo lo lo oo
mo gyae na me bכ me club oo

[hook] Piesie
Afutuo nsakyera nipa
na emכm agye nsכhwε
Sεbi akolaa kכnya sika a,
opanin tufo a כposa ne ntכ…
Panin due mante, nti me daso gyna m’anan mu
Dea m’aka no sε wobεfa a, dabi wobεhu sε mfaso wכ so oo

[Donzy]
Menim, menim
W’abכ bra pa mo gyae na me nte mu dε
Ohia hia wo a na kwasia tufo
εnyε deε wopε na me nso mepε
Me wכ dan mennkכda suminaso
Akwankwa me te m’aboboano
Sε nea metwe me bכntכ yi aa
m’abr3 na m’anya nti no

[chorus]
Mongyae ma me bכ me club oo
mo mma me npopi me juice, m’abrε ma me npacki me tools
ma me nwe me club oo
Ohia yε ya, kane na bebi a me da
mo gyae na me bכ me club oo
mo mma me npopi me juice, m’abrε ma me npacki me tools
ma me nwe me club oo
Me se ohia yε ya, kane no na bebi a me da
mo gyae na me bכ me club oo

[outro]
Haaaa???
Doonzy
Piesie onthe hook
Obidi ponbidi
You know what time it is
Streetbeatz
Haaaaaaa

Added by

webmaster

SHARE

ADVERTISEMENT